Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé! Trang chủ của ducphuli

add_filter( 'avatar_defaults', 'pl_new_gravatar' );
function pl_new_gravatar ($avatar_defaults) {
$myavatar = 'http://example.com/wp-content/uploads/2015/01/pl-default-gravatar.png';
$avatar_defaults[$myavatar] = "Default Gravatar";
return $avatar_defaults;
}

ok test chuyển hướng

ok

Bài viết liên quan
3 800 400
Đây là mô tả ngắn đang test trên phần tóm tắt. Lorem ipsum dolor sit…

16 bình luận về “Chào tất cả mọi người!”

Viết một bình luận